zobacz jak tu trafić

Galeria 5: Wyzwania Nowoczesności, 1772–1914

Dlaczego wskazówki zegara obracają się w przyśpieszonym tempie? Przedstawienie jednej doby z życia nowoczesnej jesziwyJesziwawyższa szkoła religijna, w której młodzi Żydzi studiują Talmud i inne teksty religijne. w Wołożynie zajmuje w filmie zaledwie 5 minut. W tej prywatnej uczelni religijnej, założonej w 1803 r., setki młodych mężczyzn studiowały TalmudTalmudzbiór praw żydowskich (halacha) i komentarzy (midraszy) do Tory. Talmud składa się z Miszny (dotyczącej przestrzegania przykazań wywiedzionych z Tory) i Gemary (zawierającej rabiniczne interpretacje Miszny). Talmud powstawał między III a V w. n.e. w Palestynie i Babilonii. Talmud Babiloński jest obszerniejszy i powszechniejszy niż Talmud Jerozolimski, powstały w Palestynie. i inne teksty od rana do nocy. W nowoczesnej jesziwie studiowanie ToryToraw wąskim znaczeniu to nazwa pierwszych pięciu Ksiąg Biblii. Zwój Tory z wypisanym ręcznie tekstem Pięcioksięgu jest najświętszym obiektem judaizmu. W szerszym rozumieniu Tora oznacza całość nauczania religijnego i tradycji judaizmu, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. było celem samym w sobie, w odróżnieniu od innych jesziw, które głównie przygotowywały studentów do zawodu rabinaRabinnauczyciel judaizmu i przywódca duchowy zgromadzenia wiernych, mający upoważnienie do rozstrzygania kwestii wynikających z halachy. Rabin jest jednym z najważniejszych urzędników gminy żydowskiej, m.in. przewodniczy rozprawom sądu żydowskiego (hebr. bejt din), udziela ślubów, stwierdza koszerność.. Pierwsze jesziwy powstały w Polsce już w XVI w.